دعایی بسیار بسیار مجرب با خواص بسیار فراوان

کسی که می خواهد در چشم همسر خود بزرگ جلوه کند دعای زیر را بر دست خود

بنویسد سپس به پیشانی خود بمالد بدین گونه هر کس از زن و مرد او را ببیند جرعت

نزدیک شدن به او را نخواهد داشت .

کسی از مخالفت همسر خود می ترسد نام همسر خود و مادرش را بنویسد و در خانه

بگذارد همراه این دعا .

اگر آن را بسوزانی دیگر حرف زشت از همسر خود نخواهد شنید و اگر از کسی می ترسی

آن را بنویسد و در آب بیندازد بدین ترتیب از او خلاصی می یابد .

اگر برای بازرگانی و کسب سود نوشته شود سود حاصله برکت زیادی خواهد داشت

هر کس آن را همراه اسم خود بنویسید و به صورت خود بمالد دیگر ترس از او زایل

می شود تا دم مرگ سعادتمند خواهد شد و اگر کسی بخواهد به حضور سلاطین راه

پیدا کند این نوشته نزد خود نگهداری کند اگر این حرز و دعا همراه او باشد او

هر چقدر هم ظالم و ستمگر باشد از او محبت و دوستی خواهد دید .

اگر کسی اموال خود را مفقود کرده باشد باید نام خود و نام اموال خود را بنویسد آن گاه

اموال مفقوده بدست می اید .

اگر کسی مقروض باشد و نتواند آن ارا ادا کند همراه آن نام خود را بنویسد حتی یک مثقال

هم باشد می تواند پرداخت کند .

اگر کسی بخواهد ثروتمند شود آن را هفت روز جمعه و در هر جمعه هفت بار بنویسد در

جمعه هشتم خداوند او را مالدار و دارا می کند .

اگر کسی خانواده اش با او مخالفت دارد روز جمعه و یا یک روز دیگر آن را بر روی سینی

بنویسد .

 

دعای مربوطه به شرح زیر است

 

هو الله رب موسی و هارون و ابراهیم عالم الغیب و الشهادة فتری منه عجبا و هذا

الاسم المخزن المکنون الذی هو بین الکاف و النون الذی محم الطاعة المکتوب علی

خاتم سلیمان بن داود

 

 

 

منبع : مخزن الاوفاق ص 139 و  140

 

 

 

 

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.