ختم مجرب برای استجابت دعا

سوره حشر مخصوصا چهار آیه آن دارای امتیازات بسیار است

یک روش خواندن آن به این طریق است ک یک اربعین ( 40 روز ) از روز اول یک مرتبه

روز دوم دو مرتبه تا روز چهلم 40 مرتبه و برای مرتبه دیگر به عکس اول شروع می شود تا

اربعین دوم تمام می شود . این ختم برای استجابت دعا خوب است

 

 

منبع : روح و ریحان سید علی اکبر صداقت ص 79

 

 

 

 

 

2 comments on “ختم مجرب برای استجابت دعا

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.