ختم مجرب برای گرفتن حاجات و مهمات

اگر خواهی که ترقی در امور دنیوی تو بهم رسد که خودد متعجب باشی چون

ماه نو ببینی آیة الکرسی را یک مرتبه بخوان و روز دوم دو مرتبه و روز سوم سه

مرتبه و روز چهارم چهار مرتبه و روز پنجم پنج مرتبه و هم چنین الی چهاردهم ماه

هر روز یک مرتبه اضافه کند تا تا روز چهاردهم مهمات بدلخواه تو گردد

 

 

 

منبع : کونوز الاسرار ج 2 ص 52

 

 

 

 

 

2 comments on “ختم مجرب برای گرفتن حاجات و مهمات

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.