ختم مجرب آیة الکرسی برای تسخیر قلوب

برای تسخیر قلوب صبح هنگام طلوع افتاب 11 مرتبه آیه الکرسی را بخواند

و بین دو عین ( یشفع و عنده )  آن شخص را قصد نماید یک هفته تمام نشده مسخر

تو خواهد شد و هو مجرب مکنون است

 

 

منبع : دو هزار دستور العمل مجرب ص 320 و 321

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.