چگونگی اصلاح سر و صورت و ناخن گرفتن در ایام ماه قمری

روز اول ماه کوتاهی عمر

روز دوم ماه حاجت روا گردد

روز سوم ماه سبب درازی مو باشد

روز چهارم ماه باعث غم و اندوه است

روز پنجم ماه باعث سرور و شادی است

روز ششم ماه باعث بلای ناگهانیست

روز هفتم ماه از بزرگان دولت یابد

روز هشتم ماه سبب بیماری است

روز نهم ماه باعث دردی شود

روز دهم ماه عزیز و محترم گردد

روز یازدهم ماه باعث اندوهست

روز دوازدهم ماه میان مردم باشکوه گردد

روز سیزدهم ماه با شخصی خصومت کند

روز چهاردهم ماه باعث شادی است

روز پانزدهم ماه باعث شادی است

روز شانزدهم ماه باعث دلتنگی است

روز هفدهم ماه میانه است

روز هیجدهم ماه باعث رنج و اندوه است

روز نوزدهم ماه توانگر شود

روز بیستم ماه باعث ایمنی از بلاست

روز بیست و یکم ماه دولت یابد

روز بیست و دوم ماه باعث بی پولیست

روز بیست و سوم ماه کارهایی اصلاح شود

روز بیست و چهارم ماه کارها اصلاح شود

روز بیست و پنجم ماه کارها به اصلاح آید

روز بیست و ششم ماه از بلا رها شود

روز بیست و هفتم ماه پشیمانی آورد

روز بیست و هشتم ماه بسیار بسیار بد است

روز بیست و نهم ماه از خلق بپرهیزد

روز سی ام ماه از بلیات ایمن باشد

 

 

 

منبع : ختوم و اذکار، ج 1، ص 423

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.