دعای مجرب برای حفظ زراعت و برکت در آن

برای حفظ زراعت و محصول کاشته از افت ها و ایجاد برکت در آنها آیه 4 سوره جمعه را بر یک صدف در روز جمعه بنویسد و در زمین کشاورزی بیندازد هم چنین اگر این آیه را بنویسد ودر هر چیزی قرار دهند سبب حفظ و برکت در آن میشود   منبع : خواص القرآن …

دعای مجرب برای حفظ موجودی انبارها

از رسول خدا صلی الله علیه واله و سلم نقل شده است: اگر این سوره را بر مخزن و انباری بخوانند از هر گونه خطر و افتی حفظ می شود امام صادق علیه السلام نیز فرمودند: سوره مطففین را بر هر چیزی بخوانند از شر و آفت حشرات روی زمین نگاه داشته می شود   …

دعا برای حفظ باغ و زرع از آفات

هر کس با ایمان آیات زیر را بر چهار رقعه ( کاغذ ) با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن بنویسد و هر رقعه بر سر چوبی بندد و در چهار رکن باغ یا زرع فرو برد از ملخ و جمیع آفات محفوظ ماند   آیات 1 الی 10 سوره طارق وَالسَّمَاءِ …

آیاتی برای ثمر دادن درختان

خاصیت این آیه برای ثمردادن درختی است که میوه نمی دهد و ایضا به درختانی که ثمر دهی کمی دارند برکت می دهد پس هر گاه فردی نیازمند چنین نتایجی بود روز پنج شنبه روزه بگیرد و بعد از نماز مغرب با کاسنی افطار نماید و باید که پس از خواندن نماز مغرب این آیه …

جهت حفظ انبار از جمیع آفات

اگر کسی سوره مبارکه کهف را با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن بنویسد و در انبار برنج و جو و گندم و غیر ذلک نهد کالای آن انبار از جمیع آفات محفوظ ماند     منبع : خواص آیات قرآن کریم ص 104        

ختم جهت زیادی محصول باغ و خیر و برکت در گله گوسفندان

هر کس با ایمان این آیه را با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن نقش کند بر چوب و در بالای بستان بیاویزد میوه های آن باغ همه خوب و بسیار شود و اگر کسی بر گردن گوسفندی از گله بندد در آن گله خیر و برکت بسیار پید اشود   آبه …

دعا برای پرثمر شدن درختان

اگر کسی با ایمان سوره مبارکه آل عمران را با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن نوشته و بر درخت بی ثمر بندد بار آورد . اگر کسی بر درخت بارآور بندند میوه او بیش از حد زیاد شود   منبع : خواص آیات قرآن کریم ص 34 و 45    

ختم برای زیاد شدن محصول

هر کس  با ایمان جهت کثرت محصول زراعت و میوه درختان و محفوظ ماندن آن ها از آفات قدری آب باران که در بهار آید در ظرف نو و پاک گرفته و این آیات را با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن بنویسد و در وقت طلوع صبح آن را بشوید و …

دعا برای حفظ درخت از آفت

هر کس با ایمان این دو آیه را بر کاسه ای با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن و با حال وضو با آب زعفران و یا با آب انگور و یا آب سیب بنویسد سپس آن را به آب انگور بشوید و اندکی از آن پای درخت بریزد بعد از آن …

دعا جهت برکت در انبار غله

هر کس با ایمان سوره مبارکه تین را بر انبار غله و یا سایر حبوبات با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن بخواند خداوند متعال آن انبار را از آفت نگاه دارد و برکت در آن انبار پیدا شود   منبع : خواص آیات قرآن کریم ص 213