دعا جهت برکت در انبار غله

هر کس با ایمان سوره مبارکه تین را بر انبار غله و یا سایر حبوبات با نیت

خالص و توجه به خدا و معنی آن بخواند خداوند متعال آن انبار را از آفت

نگاه دارد و برکت در آن انبار پیدا شود

 

منبع : خواص آیات قرآن کریم ص 213

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.