نمازهای شب های ماه مبارک رمضان

 نمازهای شب های ماه مبارک رمضان :

مرحوم علامه مجلسی در فصل آخر از اعمال ماه رمضان در كتاب «زادالمعاد»، نماز شب هاى ماه رمضان را چنين

 بيان مى كند:

شب اوّل: چهار ركعت; هر ركعت بعد از سوره حمد پانزده مرتبه سوره توحيد.

امیر المونین علی علیه السلام فرمود : کسی که این نماز را بخواند خداوند متعال به او ثواب راستگویان و شهدا

را اعطا می کند و تمام گناهان اور ار بیامرزد و روز قیامت از رستگاران باشد

منبع : وسائل الشیعه ج 5 ص 186

شب دوم:چهار رکعت  در هر ركعت بعد از سوره حمد بيست مرتبه سوره إنَّا أنزلناه.

شب سوم:ده رکعت ; در هر ركعت بعد از سوره حمد پنجاه مرتبه سوره توحيد.

امیر المونین علی علیه السلام فرمود : هر کس این نماز را بخواند ندا کرده می شود در قیامت به اینکه او آزاد

شده خداست از آتش

منبع : وسائل الشیعه ج 5 ص 186

 

شب چهارم: هشت ركعت; در هر ركعت بعد از سوره حمد بيست مرتبه سوره إنّا أنزلناه.

شب پنجم: دو ركعت; در هر ركعت، سوره حمد و پنجاه مرتبه سوره توحيد; بعد از سلامِ نماز، صد مرتبه بگويد: اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَ آلِ مُحَمَّد.

امیر المونین علی علیه السلام فرمود : کسی که این نماز را بخواند روز  قیامت با من وارد بهشت می شود

منبع : وسائل الشیعه ج 5 ص 187

 

شب ششم: چهار ركعت و در هر ركعت سوره حمد و سوره ملك.

شب هفتم: چهار ركعت; در هر ركعت سوره حمد و سيزده مرتبه سوره إنّا أنزلناه.

شب هشتم: دو ركعت; در هر ركعت سوره حمد و ده مرتبه سوره توحيد و پس از سلام نماز، هزار مرتبه بگويد: سبحان اللّه.

امیر المونین علی علیه السلام فرمود : هر کس این نماز را بخواند هشت در بهشت به روی او باز می شود

و از هر دری که بخواهد داخل میشود

منبع : وسائل الشیعه ج 5 ص 187

 

شب نهم: شش ركعت ميان نماز مغرب و عشا; در هر ركعت سوره حمد و هفت مرتبه آية الكرسى و پس از اتمام نماز، پنجاه مرتبه بگويد: اَللّهمّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَ آلِ مُحَمَّد.

شب دهم: بيست ركعت; در هر ركعت سوره حمد، و سى مرتبه سوره توحيد.

نمازی دیگر : شش رکعت  بین نماز مغرب و عشاء . در هر رکعت بعد از حمد هفت مرتبه آیة الکرسی و بعد

از نماز پنجاه مرتبه بگوید : اَللّهمّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَ آلِ مُحَمَّد

 

شب يازدهم: دو ركعت; در هر ركعت سوره حمد، و بيست مرتبه سوره كوثر.

امیر المونین علی علیه السلام فرمود : کسی که این نماز را بخواند در آن روز گناه نمی کند اگر چه شیطان

کوشش خود را بکند .

منبع : وسائل الشیعه ج 5 ص 187

 

شب دوازدهم: هشت ركعت; در هر ركعت سوره حمد، و سى مرتبه سوره إنّا أنزلناه.

شب سيزدهم: چهار ركعت; در هر ركعت سوره حمد، و بيست و پنج مرتبه سوره توحيد.

شب چهاردهم: شش ركعت; در هر ركعت سوره حمد، و سى مرتبه سوره إذا زُلزِلَت.

شب پانزدهم: چهار ركعت; در دو ركعت اوّل بعد از سوره حمد، صد مرتبه سوره توحيد، و در دو ركعت ديگر، بعد از سوره حمد، پنجاه مرتبه سوره توحيد.

شب شانزدهم: دوازده ركعت; در هر ركعت سوره حمد، و دوازده مرتبه سوره تكاثر.

شب هفدهم: دو ركعت; در ركعت اوّل، سوره حمد و هر سوره اى كه خواست بخواند و در ركعت دوم، سوره حمد و صد مرتبه سوره توحيد و بعد از سلام نيز صد مرتبه بگويد: لا إلهَ اِلاَّ اللّهُ.

شب هيجدهم: چهار ركعت; در هر ركعت سوره حمد، و بيست و پنج مرتبه سوره كوثر.

شب نوزدهم: پنجاه ركعت; با سوره حمد، و پنجاه مرتبه سوره إذا زلزلت ( بنه به قولی یه مرتبه )

امیر المونین علی علیه السلام فرمود : هر کس این نماز را بخواند ملاقات می کند خدا را مثل کسی که صد

حج و صد عمره بجا آورده باشد و سایر اعمال او را ایضا قبول می کند

منبع : وسائل الشیعه ج 5 ص 188

مرحوم «علاّمه مجلسى» مى گويد: ظاهراً مراد آن است كه در هر ركعت يك مرتبه اين سوره را بخواند; زيرا در يك شب خواندن دوهزار و پانصد مرتبه سوره «اذا زلزلت» دشوار خواهد بود.

شبهاى بيستم تا بيست و چهارم: در هر يك از اين شب ها، هشت ركعت نماز بخواند كه پس از حمد، هر سوره اى خواست مى خواند.

شب بیستم :امیر المونین علی علیه السلام فرمود :  هر کس این نماز را بخواند خدا گناه گذشته و آینده اش

را می آمرزد

منبع : وسائل الشیعه ج 5 ص 188

شب بیست و یکم : امیر المونین علی علیه السلام فرمود :  هر کس این نماز را بخواند گشوده می شود از برای

او درهای آسمان

منبع : وسائل الشیعه ج 5 ص 188

شب بیست و دوم : امیر المونین علی علیه السلام فرمود : داخل بهشت میشود از هر دری که بخواهد

منبع : وسائل الشیعه ج 5 ص 188

شب بیست و سوم : امیر المونین علی علیه السلام فرمود : گشوده می شود برای او درهای آسمان

منبع : وسائل الشیعه ج 5 ص 188

 

شب بيست و پنجم: هشت ركعت نماز; در هر ركعت سوره حمد، و ده مرتبه سوره توحيد را بخواند.

شب بيست و ششم: هشت ركعت; در هر رکعت بعد از حمد هر سوره ای که می خواهی بخوان

شب بيست و هفتم: چهار ركعت; در هر ركعت سوره حمد، و سوره ملك را بخواند و اگر نتوانست، بيست و پنج مرتبه سوره توحيد را بخواند.

امیر المونین علی علیه السلام فرمود : هر کس این نماز را بخواند خدا گناهان او و پدر و مادرش را می آمرزد

منبع : وسائل الشیعه ج 5 ص 188

شب بيست و هشتم: شش ركعت; در هر ركعت سوره حمد، و ده مرتبه آية الكرسى،ده مرتبه سوره توحيد و ده مرتبه سوره كوثر را بخواند و پس از پايان نماز، صد مرتبه صلوات بفرستد.

شب بيست و نهم: دو ركعت; در هر ركعت سوره حمد، و بيست مرتبه سوره توحيد را بخواند.

امیر المونین علی علیه السلام فرمود : هر کس این نماز را بخواند از مرحومین حساب شده و نامه ی عمل او

را به اعلی علیین می برند

منبع : وسائل الشیعه ج 5 ص 188

 

شب سى ام: دوازده ركعت; در هر ركعت سوره حمد، و بيست مرتبه سوره توحيد را بخواند و پس از پايان نماز، صد مرتبه صلوات بفرستد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.