نمازهای شب های ماه مبارک شعبان

 

نمازهای شب های ماه مبارک شعبان :

 

نماز شب اول :

رسول خدا صل الله علیه و آله فرمودند : کسی که در اولین شب از ماه شعبان صد رکعت نماز بگزارد که در هر

رکعتی سوره حمد را یک بار و سوره توحید را نیز یک بار بخواند پس بعد از تمام شدن نماز ٬ سوره حمد را ۵۰ بار

بخواند به خدایی که مرا به راستی به پیامبری برانگیخت ٬ که اگر بنده ای این نماز را گزارده و روزه بگیرد ٬ خداوند

تعالی از او شر اهل آسمان و زمین و شیاطین و پادشاهان را دفع می کند و از او هفتاد هزار گناه کبیره را

می آمرزد و از او عذاب قبر را بر می دارد و فرشتگان نکیر و منکر اور را نمی ترسانند و در حالی از قبرش بیرون

می آید که صورتش به مانند ماه شب چهارده است و از صراط به مانند برق عبور کرده و نامه اش به دست راست

او داده می شود

منبع : اقبال الاعمال ص ۱۹۳

 

نمازی دیگر برای شب اول شعبان :

رسول خدا صل الله علیه و آله فرمودند : کسی که در شب اول ماه شعبان دوازده رکعت نماز بگزارد که در هر

رکعتی بعد از حمد سوره توحید را پانزده بار بخواند خدای تعالی به او پاداش دوازده هزار شهید را عنایت کرده

و برای او عبادت دوازده سال را می نویسد و از گناهانش به مانند روزی که از مادر متولد شده بیرون می آید و

خداوند برای هر آیه از قرآن ٬ کاخی در بهشت به او عنایت می کند

منبع : اقبال الاعمال ص ۱۹۳

 

نماز شب دوم ماه شعبان :

رسول خدا صل الله علیه و آله فرمودند : کسی که در شب دوم از ماه شعبان ٬ ۵۰ رکعت نماز بگزارد که در هر

رکعتی سوره حمد را یک بار و سوره های اخلاص و فلق و ناس را نیز یکبار بخواند خداوند به فرشتگان کرام

الکاتبین فرمان می دهد که : بر بنده ام گناهی ننویسید تا این که یک سال بر او بگذرد و خداوند برای او بهره ای

در عبادت اهل آسمان و زمین قرار می دهد و به خدایی که مرا به راستی به پیامبری برانگیخت ٬ از عبادت آن

شب جز بدکار یا منافق یا فاجر دوری نمی گزیند و فضیلت زیادی ذکر کرده اند .

منبع : اقبال الاعمال ص ۲۰۱

 

نماز شب سوم ماه شعبان :

رسول خدا صل الله علیه و آله فرمودند :  کسی که در شب سوم ماه شعبان دو رکعت نماز بخواند که در هر

رکعتی سوره حمد را یک بار و سوره توحید را ۲۵ بار بخواند خداوند در روز قیامت برای او هشت باب بهشت را

می گشاید و هفت باب جهنم را به روی او می بندد و به او هزار لباس ابریشمی و هزار تاج می پوشاند

منبع : اقبال الاعمال ص ۲۰۱

 

نماز شب چهارم ماه شعبان :

رسول خدا صل الله علیه و آله فرمودند : کسی که در شب چهارم ماه شعبان چهل رکعت نماز بگزارد که در هر

رکعتی سوره حمد را یک بار و ۲۵ بار سوره توحید را بخواند خداوند برای او به ازای هر رکعتی پاداش یک میلیون

سال را نوشته و برای او برای هر سوره ای ٬ یک میلیون شهر می سازد و خداوند به او پاداش یک میلیون شهید

را عنایت می کند

منبع : اقبال الاعمال ص ۲۰۳

 

نماز شب پنجم ماه شعبان :

رسول خدا صل الله علیه و آله فرمودند : کسی که در شب پنجم از شعبان دو رکعت نماز بگزارد که در هر رکعتی

سوره حمد را یک بار و سوره توحید را پانصد بار بخواند و پس از سلام بر پیامبر هفتاد بار درود ( صلوات ) رساند

خداوند برای او هزار حاجت از حاجت های دنیایی و آخرتی او را برآورده می سازد و خداوند به تعداد ستارگان

آسمان ٬ شهر در بهشت به او عنایت می فرماید

منبع : اقبال الاعمال ص ۲۰۴

 

نماز شب ششم ماه شعبان :

رسول خدا صل الله علیه و آله فرمودند : کسی که در شب ششم ماه شعبان چهار رکعت نماز بگزارد که در هر

رکعتی سوره حمد را یکبار و سوره توحید را ۵۰ بار بخواند ٬ خداوند او را بر خوشبختی می گیرد و قبرش را گشاد

می کند و در حالی از قبرش بیرون می آید که صورتش به مانند ماه است و می گوید : اشهد ان لا اله الا الله

و ان محمدا عبده و رسوله

منبع : اقبال الاعمال ص ۲۰۴

 

نماز شب هفتم ماه شعبان :

 رسول خدا صل الله علیه و آله فرمودند : کسی که در شب هفتم ماه شعبان دو رکعت نماز بگزارد که در رکعت

اول سوره حمد را یک بار و سوره توحید را صد بار بخواند و در رکعت دوم سوره حمد را یک بار و  آیة الکرسی را

صد بار بخواند ٬ پیامبر صل الله علیه و آله فرمود : مرد و زن مومنی نیست که این نماز را می گزارد مگر این که

خداوند تعالی دعایش را اجابت کرده و حوائجش را برآورده می سازد و برای او هر روز پاداش شهیدی می نویسد

و بر او گناهی نمی باشد .

منبع : اقبال الاعمال ص ۲۰۴

 

نماز شب هشتم ماه شعبان :

رسول خدا صل الله علیه و آله فرمودند :کسی که در شب هشتم ماه شعبان دو رکعت نماز بگزارد که در رکعت

اول سوره حمد را یک بار و آیه امن الرسول را تا آخر آن ٬ پنج بار و سوره توحید را پانزده مرتبه بخواند و در رکعت

دوم سوره حمد را یک بار و آیه آخر سوره کهف ( قل انما انا بشر مثلکم ) را یک بار و پانزده بار سوره توحید را

بخواند ٬ پس اگر گناهانش بیشتر از کف دریا باشد ٬ خداوند او را بجز پاکیزه از دنیا نمی برد ٬ و گویا که تورات و

انجیل و زبور و قرآن را خوانده باشد

منبع : اقبال الاعمال ص ۲۰۵

 

نماز شب نهم ماه شعبان :

رسول خدا صل الله علیه و آله فرمودند :کسی که در شب نهم ماه شعبان چهار رکعت نماز بگزارد که در هر رکعتی

سوره حمد را یک بار و ده بار سوره نصر را بخواند خداوند حتما جسدش را بر آتش حرام می کند و خداوند به او

برای هر آیه ای ثواب دوازده شهید از شهدا بدر و ثواب علما را عنایت می کند

منبع : اقبال الاعمال ص ۲۰۵

 

نماز شب دهم ماه شعبان :

رسول خدا صل الله علیه و آله فرمودند :کسی که در شب دهم ماه شعبان ٬ چهار رکعت نماز بگزارد که در هر

رکعتی سوره حمد را یک بار و آیة الکرسی را یک بار و سوره کوثر را سه بار بخواند پس کسی که این نماز را

بگزارد خداوند به فرشتگانش می فرماید : صد هزار حسنه برای او بنویسد و صد هزار درجه برای او بالا ببرید و

صد هزار در برای او باز کنید و برای همیشه بر او نبندید و او و پدر و مادرش و همسایگانش آمرزیده می شوند

منبع : اقبال الاعمال ص ۲۰۶

 

نماز شب یازدهم ماه شعبان :

رسول خدا صل الله علیه و آله فرمودند :کسی که در شب یازدهم از ماه شعبان هشت رکعت نماز بگزارد که در

هر رکعتی سوره حمد را یک بار و سوره جحد ( کافرون ) را ده بار بخواند به خدایی که مرا به راستی به پیامبری

برانگیخت این نماز را به جز مومن دارای ایمان کامل نمی گزارده و خداوند به او برای هر رکعتی باغی از باغ های

بهشت عنایت می کند

منبع : اقبال الاعمال ص ۲۰۶

 

نماز شب دوازدهم ماه شعبان :

رسول خدا صل الله علیه و آله فرمودند :کسی که در شب دوازدهم از ماه شعبان دوازده رکعت نماز بگزارد  که در

هر رکعتی سوره حمد را یکبار و سوره تکاثر را ده بار بخواند خداوند گناهان چهل ساله او را می آمرزد و برای او

چهل درجه بالا می برد و برای او چهل هزار فرشته طلب آمرزش می کنند و برای او ثواب کسی که شب قدر را

درک کرده باشد است

منبع : اقبال الاعمال ص ۲۰۶

 

نماز شب سیزدهم ماه شعبان :

رسول خدا صل الله علیه و آله فرمودند : کسی که در شب سیزدهم از ماه شعبان دو رکعت نماز بگزارد که در هر

رکعتی سوره حمد را یک بار و سوره تین را یک بار بخواند گویا که دویست برده از فرزندان حضرت اسماعیل علیه

السلام را آزاد کرده باشد و از گناهانش به مانند روزی که از مادر متولد شده بیرون می آید و خداوند دوری از آتش

را به او عنایت می فرماید و با محمد صل الله علیه و آله و  ابراهیم علیه السلام هم نشین می شود

منبع : اقبال الاعمال ص ۲۰۶

 

نماز شب چهاردهم ماه شعبان :

رسول خدا صل الله علیه و آله فرمودند :کسی که در شب چهاردهم از ماه شعبان چهار رکعت نماز بگزارد که در

هر رکعتی سوره حمد را یک بار و سوره والعصر را پنج بار بخواند خداوند برای او پاداش نمازگزاران از آدم تا روز

قیامت را می نویسد و در حالی او را بر می انگیزد که صورتش از آفتاب و ماه درخشان تر است و آمرزیده می شود

منبع : اقبال الاعمال ص ۲۰۷

 

نماز شب پانزدهم ماه شعبان ( شب ولادت امام زمان عج الله ):

رسول خدا صل الله علیه و آله فرمودند :کسی که در شب پانزدهم میان مغرب و عشاء چهار رکعت نماز بگزراد که

در هر رکعتی سوره حمد را یک بار و سوره اخلاص را ده بار بخواند ( در روایت دیگری یازده بار ) و پس از تمام شدن

نماز ده بار بگوید : یا رَبِ‏ اغْفِرْ لَنَا و نیز ده بار بگوید : يَا رَبِ‏ ارْحَمْنَا و ده بار بگوید : یا رَبِّ تُبْ عَلَيْنَا و بیست و یک

بار سوره اخلاص را بخواند و آنگاه ده بار بگوید :

سُبْحَانَ الَّذِي يُحْيِي الْمَوْتَى وَ يُمِيتُ الْأَحْيَاءَ وَ هُوَ عَلى‏ كُلِّ شَيْ‏ءٍ قَدِير

خداوند تعالی ( دعای ) او را مستجاب و حوائج او را در دنیا و آخرت برآورده می سازد و نامه اش را به دست راست

او می دهد و تا سال آینده در نگهبانی خداوند تعالی است

منبع : اقبال الاعمال ص ۲۰۸

 

نمازی دیگر در شب نیمه شعبان جهت دیدن پیامبر در خواب :

رسول خدا صل الله علیه و آله فرمودند :کسی که در شب نیمه شعبان با بهترین  شکلی خود را پاکیزه نموده و

دو لباس تمیز بپوشد آن گاه به سوی مصلایش آمده و نماز عشاء را بخواند آن گاه دو رکعت نماز بگزارد که در

رکعت اول بعد از حمد سه آیه اول سوره بقره ٬ آیة الکرسی و سه آیه اخر سوره بقره ( آمن الرسول ) را بخواند

و در رکعت دوم سوره حمد و بعد سوره ناس را هفت بار و فلق را هفت بار و اخلاص را نیز هفت بار بخواند ٬ آنگاه

سلام داده و بعد از آن چهار رکعت نماز بگزارد که در رکعت اول سوره یس و در رکعت دوم سوره دخان و در رکعت

سوم سوره سجده و در رکعت چهارم سوره مُلک را بخواند. ( البته بعد از سوره حمد و هنگام قرائت آیه سجده

به سجده رفته و دوباره بلند شود و نماز را ادامه دهد ) آن گاه بعد از آن صد رکعت بگزارد که در هر رکعتی سوره

اخلاص را ده بار و الحمد الله را یک بار بخواند خداوند برای او ٬ سه حاجت را برآورده می سازد یا در دنیا یا در آخرت

آنگاه اگر بخواهد که مرا در این شب ببیند ٬ می بیند

منبع : اقبال الاعمال ص ۲۱۵

 

نماز شب شانزدهم ماه شعبان :

رسول خدا صل الله علیه و آله فرمودند :کسی که در شانزدهم ماه شعبان دو رکعت نماز بگزارد که در هر رکعتی

حمد و آیة الکرسی را یک بار و سوره اخلاص را پانزده بار بخواند پس خداوند تعالی به من فرمود : کسی که دو

رکعت نماز را بگزارد به مانند آن چه را که به تو پیامبریت دادم به او می دهم و در بهشت برای او هزار کاخ بنا

می کند

منبع : اقبال الاعمال ص ۲۳۶

 

نماز شب هفدهم ماه شعبان :

رسول خدا صل الله علیه و آله فرمودند :کسی که در شب هفدهم ماه شعبان ٬ دو رکعت نماز بگزارد که در هر

رکعتی سوره حمد را یک بار و اخلاص را هفتاد و یک بار بخواند پس وقتی که نمازش تمام شد هفتاد بار استغفار

گوید از جایش بلند نمی شود تا این که خداوند او را آمرزیده و بر او گناهی نمی نویسد

منبع : اقبال الاعمال ص ۲۳۷

 

نماز شب هجدهم ماه شعبان :

رسول خدا صل الله علیه و آله فرمودند :کسی که در شب هجدهم ماه شعبان ده رکعت نماز بگزارد که در هر

رکعتی سوره حمد را یک بار و اخلاص را ۵ بار بخواند خداوند هر حاجتی را که در آن شب می خواهد می دهد و

اگر او را بدبخت آفریده باشد پس خوشبخت قرار می دهد و اگر در همین سال بمیرد شهید از دنیا می رود

منبع : اقبال الاعمال ص ۲۳۷

 

نماز شب نوزدهم ماه شعبان :

رسول خدا صل الله علیه و آله فرمودند :کسی که در شب نوزدهم از ماه شعبان دو رکعت نماز بگزارد که در هر

رکعتی سوره حمد را یک بار و سوره مُلک را ۵ بار بخواند خداوند گناهان گذشته و آینده اش را می آمرزد و نمازها

یی که بعد از آن می خواند را می پذیرد و اگر پدر و مادرش در آتش باشد ایشان را از آتش بیرون می آورد

منبع : اقبال الاعمال ص ۲۳۷

 

نماز شب بیستم ماه شعبان :

رسول خدا صل الله علیه و آله فرمودند : کسی که در شب بیستم ماه شعبان چهار رکعت نماز بگزارد که در هر

رکعتی سوره حمد را یک بار و سوره نصر را ۱۵ بار بخواند به خدایی که مرا بدرستی به پیامبری برانگیخت از دنیا

نمی رود مگر این که در خواب جای خود را در بهشت دیده و با فرشتگان مقرب محشور می شود

منبع : اقبال الاعمال ص ۲۳۸

 

نماز شب بیست و یکم ماه شعبان :

رسول خدا صل الله علیه و آله فرمودند : کسی که در شب بیست و یکم از ماه شعبان هشت رکعت نماز بگزارد

که در هر رکعتی سوره های حمد و اخلاص و فلق و ناس را بخواند خداوند برای او به تعداد ستارگان آسمان حسنه

نوشته و به تعداد آن درجات او را بالا میبرد و به تعداد آن بدی های او را می زداید .

منبع : اقبال الاعمال ص ۲۳۸

 

نماز شب بیست و دوم ماه شعبان :

رسول خدا صل الله علیه و آله فرمودند :کسی که در شب بیست و دوم ماه شعبان دو رکعت نماز بگزارد که در

هر رکعتی سوره های حمد و جحد ( کافرون ) را یک بار و اخلاص را ۱۵ بار بخواند خداوند تعالی نام او را در نام های

راستگویان می نویسد و در روز قیامت با گروه مرسلین می آید در حالی که او در پوشش خداوند تعالی است

منبع : اقبال الاعمال ص ۲۳۸

 

نماز شب بیست و سوم ماه شعبان :

رسول خدا صل الله علیه و آله فرمودند : کسی که در شب بیست و سوم شعبان سی رکعت نماز بگزارد که در

آن سوره های حمد و زلزال را یک بار بخواند خداوند تعالی غل و غش را از دل او او می زداید و از کسانی است

که خداوند سینه اش را برای اسلام گشوده و او را در حالی بر می انگیزد که صورتش به مانند ماه شب چهارده

است

منبع : اقبال الاعمال ص ۲۳۹

 

نماز شب بیست و چهارم ماه شعبان :

رسول خدا صل الله علیه و آله فرمودند : کسی که در شب بیست و چهارم ماه شعبان دو رکعت نماز بگزارد که در

هر رکعتی سوره حمد را یک بار و سوره نصر را ده بار بخواند خداوند تعالی با آزادی او از جهنم رهایی از عذاب و

عذاب قبر و حساب کوتاه و دیدار آدم و نوح و پیامبران و شفاعت ٬ اکرامش می کند

منبع : اقبال الاعمال ص ۲۳۹

 

نماز شب بیست و پنجم ماه شعبان :

رسول خدا صل الله علیه و آله فرمودند :کسی که در شب بیست و پنجم ماه شعبان ده رکعت نماز بگزارد که در

هر رکعتی سوره حمد و تکاثر را یک بار بخواند خداوند تعالی به او پاداش آمران به معروف و نهی کنندگان از منکر

و ثواب هفتاد پیامبر عنایت می کند

منبع : اقبال الاعمال ص ۲۳۹

 

نماز شب بیست و ششم ماه شعبان :

رسول خدا صل الله علیه و آله فرمودند : کسی که در شب بیست و ششم از ماه شعبان ده رکعت نماز بگزارد که

در هر رکعتی سوره حمد را یک بار و آیه آمن الرسول را ده بار بخواند خداوند تعالی او را از آفت های دنیا و آخرت

سلامت می دارد و در روز قیامت خداوند تعالی شش نور به او عنایت می فرماید

منبع : اقبال الاعمال ص ۲۴۰

 

 نماز شب بیست و هفتم ماه شعبان :

رسول خدا صل الله علیه و آله فرمودند : کسی که در شب بیست و هفتم ماه شعبان دو رکعت نماز بگزارد که در

هر رکعتی سوره حمد را یک بار و  ( سبح اسم ربک الاعلی ) را ده بار بخواند خداوند برای او یک میلیون حسنه

نوشته و یک میلیون بدی را از او دزدیده و یک میلیون درجه او را بالا می برد و او را با تاجی از نور می آراید

منبع : اقبال الاعمال ص ۲۴۰

 

نماز شب بیست و هشتم ماه شعبان :

رسول خدا صل الله علیه و آله فرمودند : کسی که در شب بیست و هشتم ماه شعبان چهار رکعت نماز بگزارد که

در هر رکعتی سوره حمد و اخلاص و فلق و ناس را یک بار بخواند خداوند تعالی او را در حالی از قبر بر می انگیزاند

که صورتش به مانند شب چهارده است و خداوند هراس های روز قیامت را از او دفع می کند

منبع : اقبال الاعمال ص ۲۴۱

 

نماز شب بیست و نهم ماه شعبان :

در حدیث نبوی آمده که فرمودند : کسی که در شب بیست و نهم ماه شعبان ده رکعت نماز بگزارد که در هر

رکعتی سوره حمد را یک بار و سوره های تکاثر و فلق و ناس و اخلاص را ده مرتبه بخواند خداوند تعالی پاداش

کوشندگان به او داده و میزانش سنگین و به او در حساب تخفیف داده می شود و از صراط به سرعت برق می

گذرد

منبع : اقبال الاعمال ص ۲۴۱

 

نماز شب سی ام ماه شعبان :

رسول خدا صل الله علیه و آله فرمودند : کسی که در شب سی ام شعبان دو رکعت نماز بگزارد که در هر رکعتی

بعد از حمد سوره اعلی را ده بار بخواند پس از  اتمام نیز بر پیامبر صد بار درود برساند پس به خدای که مرا به

راستی به پیامبری برانگیخت خداوند برای او یک میلیون شهر در بهشت جاودان بالا می برد و اگر اهل آسمان ها

و زمین برای شمارش پاداش او گرد آیند توانایی آن را نداشته و خداوند برای او هزار حاجت را برآورده می سازد

 

منبع : اقبال الاعمال ص ۲۴۱

 

One comment on “نمازهای شب های ماه مبارک شعبان

 • به به چقدر گنج خوابیده تو ماه شعبان
  تا حسرتشو نخوردیم بریم برای انجام اعمالش
  وعده های رسولخدا 100درصدیه
  خدا به شمام واسه نشر این مطلب ثواب علما رو بده انشاالله
  یاعلی

  پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.