ختمی مجرب در پیدا کردن صفای قلب و باطن

چنانچه آیة الکرسی را روز جمعه بعد از نماز عصر در مکانی خلوت 70 مرتبه

بخواند در قلب او کیفیت عجیبی پیدا می شود و هر دعایی که درخواست کند

مورد قبول واقع خواهد شد

 

 

 

منبع : مخزن تعویذات ص 87

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.