ذکر جهت جلای قلب

هر کس 40 روز هر روز 16650 مرتبه ذکر شریف البصیر را بگوید برای او جلای قلب حاصل

می شود به طوری که اگر کسی از پیش روی او بگذرد ضمیر و مزاج و خوی بلکه نام او

را هم بداند به جمیع مرادات دین و دنیا و صفای ظاهر و باطن برسد و کارهای پریشان او

جمع می گردد البته به شرطی که کم بخورد کم بگوید کم بخوابد و چشمش را از حرام

نگه دارد در صورت امکان در شب انجام دهد و از مردم کناره گیری نماید

 

 

 

منبع : بحرالغرائب ص 59

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.