ذکر جهت فتح و صفای باطن

هر کس 18 شبانه روز 8793 مرتبه  یا فتاح بگوید برای او فتحی واقع می شود که

هرگز قبض و بسط نبیند و برای باطن از عالم غیب فتح بسیار می رسد و چندان صفای

باطن می یابد که از دنیا مطلقا  اعراض می کند و بعد از رسیدن به این مرحله از عزت و

مقام در هر روز 500 مرتبه این اسم شریف را بگوید

 

منبع : بحرالغرائب ص 42

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.