شفای مرض بی سبب

شفای مرض بی سبب :

چون کسی را مرض بی سبب پیدا شود اگر سوره مبارکه معارج را یک هفته و در هر روز هفت بار بر ظرفی از آب

با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن بخواند هر موقع که تشنه شد از آن آب بخورد و هر گاه از خواب برخیزد

نیز از آن آب سه جرعه ناشتا بخورد این مرض از او زایل شود .

 

 

 

 

منبع : خواص آیات قرآن کریم ص ۱۸۴

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.