ختمی از اسم یا وهاب

هر که را مهمی باشد یا طالب چیزی شود یا دست ظالمی اسیر گردد و در حبس و محنتی افتد یا رزقش کم

یا کارش کساد یا از شغلش معزول شود یا طالب ریاست قومی باشد دو رکعت نماز بخواند به نیت نماز شکر

در مسجد یا محل خلوتی سر خود را برهنه کند و دست ها را بلند کرده و صد نوبت بگوید : یا وهاب

بعد از آن حاجات خود را بخواهد البته مقاصد او برآورده شود . تا سه شب باید با حضور قلب ادامه دهد در

یک وقت معین .

 

منبع : گلهای ارغوان ج 1 ص 22

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.