ختمی از ذکر شریف الباری

حضرت امام رضا علیه السلام فرمودند : هر کس در هر جمعه 100 مرتبه ذکر شریف الباری را بگوید حق

تعالی او را در قبر تنها نگذارد و مونسی برایش بفرستد و هر کس در هر روز 100 مرتبه بگوید خداوند

فرشته ای فرستد تا روز قیامت مونس و همدم او باشد و هر کس روزی 15 مرتبه یا رب یا خالق یا باری

گوید لطف خدا در دنیا و آخرت همراه او باشد و در قبر مونس او و در حشر کمک او گردد .

 

 

منبع : ختوم و اذکار ج 1 ص 89

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.