ختم اسم شریف العدل

1- گویند هر که در شب جمعه بر 21 پاره نان حلال بنویسد العدل و بخورد خدای تعالی او را از ضلالت و مردن در

گمراهی محافظت فرماید و مخلوقات خود را مسخر او گرداند و قلب او را محرم اسرارش قرار دهد و از انحراف و

کجروی نگاه دارد .

هر که در سلطه ظالمی گرفتار باشد 35 روز با شرایط مذکوره مشغول شود یعنی خودش موازین عدالت را نگه

دارد و ظالم بغیر نباشد .

بعد از نماز مغرب یا نماز صبح که با کسی حرف دنیایی نزده باشد بعدد تکبیر 312 مرتبه بخواند و چون بخواهد

که عدد را مکرر گرداند تا نه نوبت 50616 عدد می شود .

چون در این ایام مزبوره بخواندن این اسم مبارک مداومت نماید خدای تعالی شر آن ظالم را از او دور گرداند و

او را به نکبت و بدبختی گرفتار سازد و از خیال ذاکر منصرف شود

علاوه اسرار عجیبه ای در باطن خویش مشاهده کند و نیز پیش از هر دعایی اگر 4 مرتبه یا عادل بگوید دعایش

مستجاب گردد

منبع : گلهای ارغوان ج 1 ص 28

2- اگر بعد از نماز صبح قبل از آنکه به سخن دنیا تکلم کرده باشد 3102 بار ذکر شریف العدل را بگوید خدای

متعال شر ظالمان را از سر او کم کند و مظفر و منصور گردد و اسرار غریبی از باطن خود مشاهده کند .

(باید بعد از ختم هر گاه دعا می کند 4 مرتبه بگوید یا عادل )

منبع : هزار و یک ختم ص 271

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.