ختم ذکر شریف المومن

1-هر که ذکر شریف المومن را 136 مرتبه بخواند از شر جن و انس محفوظ ماند

منبع : گلهای ارغوان ج 1 ص 7

2- هر کس روزی 167 مرتبه ذکر شریف المومن را بگوید خدای تعالی او را از مکر و وسوسه ظاهری و باطنی

محفوظ دارد و خصم بر او قادر نباشد

منبع : هزار و یک ختم ص 260 ختم 598

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.