ختم جهت تسخیر مَلِک عطارد

در نزد اهلش معروف است که تسخیر ملک عطارد به واسطه این اسم میسر است و

آن چنان است که با رعایت شرایط و قواعد 60 روز و اگر قواعد را ملاحظه نکند 90 روز

و در هر شبانه روز 10000 بار در محل خلوتی نشسته و به نیت تسخیر عطارد بخواند

(یعنی یا مُذِل بگوید )  و چون شرایط را ملحوظ دارد در شب سی و یکم ملک عطارد

به صورت خوبی بر او ظاهر می شود و با عامل اظهار دوستی کند و الا در روز نودم و

گاهی در روز شصتم حاضر می گردد و گوید : ای بنده خدا از احضار من مقصودت

چیست ؟ باید بگوید : مراد من طرح مودت با تو است و از او علم و هنر بخواهد  . اگر

آن موکل قبول کند باید او را نشانی بطلبد و به او نگینی بدهد که اسمی در آن نوشته

باشد و اسمی را نیز تعلیمش کند تا هر موقع بخواهد حاضر شود . آن اسم را هفت

بار ذکر کند تا مهم او را کفایت کند و این از خواص اسم مذل است و بهتر است با حرف

ندا بخواند یعنی  یا مُذِل

 

 

منبع : بحرالغرائب ص 53

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.