دعا برای حفظ از تمام آفات

حضرت رسول اکرم صل الله علیه و آله فرمودند : هر کس با ایمان این آیات را در شبانه روزی

با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن بخواند او را در آن شب و در آن روز هیچ ضرری نرسد و

از درد و مرض و ضرر درندگان ایمن باشد و مال و جان و زن و فرزند او در آن روز از همه آفات محفوظ

باشند و آن آیات این است :

 

آیات 1 الی 5 سوره بقره

آیة الکرسی ( آیات 255 الی 257 سوره بقره ) :

آیات 285 و 286 سوره بقره

سوره اعراف آیات 54 تا 56

سوره اسراء آیات  109 تا آخر سوره

سوره صافات آیات 1 الی 11

سوره رحمان آیات 33 تا 35

سوره حشر آیات 21 تا آخر

سوره جن آیات 1 الی 4

این آیات را آیات حَرَس گویند و در این آیات شفاست از صد مرض

که از جمله آنها جذام است و برص .

منبع : خواص آیات قرآن کریم ص 19 الی 21

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.