ذکر جهت کفایت در امر دشمن

به جهت دفع دشمن از روز پنج شنبه تا یک هفته هر روز 146 بار بگوید : حسبی الله که البته امر آن

دشمن کفایت می شود و از برای غیر این مطلب نیز خوب است .

 

منبع : گوهر شب چراغ ج 2 ص 150

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.