دعای مجرب برای ویران کردن منزل دشمن

سوره نحل را نوشته در باغ یا بر دیوار دشمن بیاویزد تمام باغ بی برگ و بی ثمر شود و اگر در خانه

کسی بیاویزد خانه در همان سال ویران گردد . خاصیت سوره نحل نیز به همین منوال است . باید از

خدا ترسید و مراعات امور شرعیه را در تمامی موارد در نظر داشت

 

 

منبع : مخزن تعویذات ص 67

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.