ذکر برای رفع ترس از یک نفر

در روایت مسطور است که از هر که ترس داشته باشی چون در مقابل او شدی بخوان

کهیعص حمعسق و به هر حرفی یک انگشت را جمع کن و ابتدا از شصت دست راست شروع

کرده و به انگشت شصت دست چپ ختم نما سپس بخوان سوره فیل را و چون به کلمه ترمیهم

رسیدی این کلمه را ده مرتبه تکرار کن و در هر مرتبه یک انگشت را باز کن از او هیچ ضرری به

تو نخواهد رسید ان شاء الله تعالی و از مجربات است

 

 

منبع : منهاج العارفین ص 254

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.