برای دیدن مقصود در خواب

برای دیدن مقصود در خواب :

از مجربات برای دیدن مقصود در خواب این است که این کلمات را بنویسی :

 

بطیطن و ش ها ربا ساو عیا ئمو هئواس لحصو  اد طلمه رود

 

کلمات هاء و طاء و واو و عین را بزرگتر بنویس و درون آن خالی باشد  . این کاغذ را در دست بگیر و بخواب تا

عجایب ببینی به شرط آنکه با طهارت بدن و پاکی رختخواب و با وضو باشی و این که تنها باشی و نترسی .

این عمل را در شب جمعه یا دوشنبه و یا پنج شنبه می توان انجام داد

 

 

منبع : معراج العارفین ص ۴۶

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.