ذکر برای اینکه در خواب بداند که حاجت او برآورده می شود یا نه ؟

هر که خواهد بداند که حاجت او برآوده می شود یا نه باید در شب جمعه ابتدا کند

تا سه شب هر شب رو به قبله با طهارت کامل و رخت او پاک و پاکیزه باشد به

عدد نام خود به حساب جمل در بیاورد و ذکر یا حی یا قیوم در وقت خواب مشغول شود

و آنچه مطلوب هست اگر دید در خواب چیزهای خوبی بدان مطلوب حاصل خواهد شد

و اگر دید چیزی ناشایسته است بدان نمی شود والله اعلم

 

 

منبع : اسرار المقاصد ص 97

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.