ذکر برای دیدن چاره ی مشکلات در خواب

در اللئالی المخزونة از ائمه معصومین نقل است هر کس از شیعیان ما را مطلبی و مقصد عمده ای

باشد و به هیچ وجه چاره ی کار را نداند بعد از نماز عشاء هزار مرتبه بگوید یا کریم و بعد از آن

هزار صلوات بفرستد و مطلب را قصد نماید و در بستر بخوابد در خواب او را خبر دهند و او را بر

مقصود دلالت نمایند و این از مجربات است

 

منبع : اللئالی المخزونة ص 71

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.