علم به عاقبت کار

علم به عاقبت کار:

هر کس با ایمان عاقبت کار خود را نداند بعد از نماز خفتن ( نماز عشاء ) که به جامه خواب رود سوره مبارکه

ضحی را با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن بخواند در شب اول یا دوم در خواب بیند که به او بگویند عاقبت

کار خوب است یا نه ؟

 

 

 

منبع : خواص آیات قرآن کریم ص ۲۱۰

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.