ختم برای کشف رازهای پنهان در خواب

اگر بخواهد رازهای پنهان برای او منکشف گردد سه شب متعاقب وضو بسازد

و دو رکعت نماز بخواند بعد از اتمام نماز 150 مرتبه یا علیم بگوید سپس آنقدر صلوات

بر محمد و آل محمد بفرستد تا اینکه خوابش ببرد در عالم خواب خوب و بد امور

برایش معلوم می شود

 

منبع : مصباح کفعمی ص 458

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.