تسخیر ظالم و رفتن نزد حکام ظالم و ستمگر

تسخیر ظالم و رفتن نزد حکام ظالم و ستمگر :

این عمل برای تسخیر ظالم و رفتن نزد حکام ظالم و ستمگر بسیار مجرب است و آن اینکه سوره فیل را تا طیرا

ابابیل بخواند . سپس به کلمه ترمیهم که رسیده ده مرتبه تکرار کند و در هر مرتبه از انگشت کوچک دست چپ

شروع کرده ببندد تا انگشت کوچک دست راست زمانیکه هر دو دستش جمع شد با احدی صحبت نکند و بر آن

شخص ظالم وارد شود . وقتی چشمش به او افتاد انگشت کوچک دست راست را تا انگشت کوچک دست چپ

به ترتیب باز کند و با هر انگشت بگوید : بحجارة من سجیل . بعد که هر دو دستش باز شد سوره را تمام کند

و بر آن ظالم بدمد  . به اذن خدا او لال و کر خواهد شد .

منبع : کلیات مجمع الدعوات ص 147

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.