استخاره ای با تسبیح

41 دانه تسبیح را از دانه های دیگر تسبیح جدا کن و نیت کرده سه صلوات قرائت کن سپس دانه های

تسبیح را چشم بسته به سه قسمت تقسیم نما چنانچه هر سه دسته فرد باشد آن عمل بسیار بسیار

خوب است و چنانچه قسمت دومی فرد باشد بد است و اگر سومی فرد باشد خوب است ولی زحمت نیز

دارد . این استخاره مجرب و آزموده است

 

منبع : نسخه خطی . با تامل در این استخاره هشت فرض به دست می آید :

۱- زوج زوج زوج این فرض محال است

۲- زوج زوج فرد خوب است ولی زحمت دارد

۳- زوج فرد زوج بد است

۴- زوج فرد فرد این نیز بد است

۵- فرد فرد فرد بسیار خوب است

۶- فرد فرد زوج بد است

۷- فرد زوج فرد خوب است ولی زحمت دارد

۸- فرد زوج زوج این فرض حکمش بیان نشده است

 

این نکته نیز قابل ذکر است که چنانچه هر سه فرد باشند حکمش بیان شد و چنانچه دومی فرد باشد

نوبت به دیگر فروض مسئله نمی رسد تا آنکه فرض ها در هم تداخل نکنند

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.