طریقه تفال از قرآن مجید

غسل کرده و سه مرتبه سوره فاتحه و سه مرتبه قل هو الله احد بخواند قرآن را بگشاید

از طرف راست هفت سطر بشمارد اولین حرف سطر هفتم نیت اوست

 

الف : خیر و صواب است

ب : خیر کثیر دارد

ت : از گناه ها توبه کند

ث : به دولت می رسد

ج : به آرزوی خود نائل می شود

ح : خوب نیست اقدام کند

خ : روزی حلال نصیبش می شود

د : از ترس وا رهد

ذ: از ارکان دولتی به نفعی می رسد

ر: بر دشمنان غالب گردد

ز: به منصب عالی می رسد

س : عاقبت این نیت خیر باشد

ش : سعادت رفیقش گردد و توفیق یابد

ص : از دشمنان در حذر باشد

ض : برای آن نیتی که کرده خیر است

ط : در اقدام به آن کار پشیمان گردد

ظ : هر چه آرزو دارد می رسد خصوصا نیتی را که کرده

ع : خداوند ثروت و راحتی به او ارزانی فرماید

غ : از امور خفیه و اسرار مطلع گردد

ف : بترسد از اقدام به این نیت

ق : میان مردم مقبول القول گردد

ک : در خصومت و جنجال افتد

ل : بر حاسدین و اعدای خود ظفر یابد

م : او را جاه و حشمت نصیب شود

ن : به نیت خود بعد از زحمت فراوان می رسد

و : بترسد از اینکه در هلاکت افتد

ه : آن شخص از خلق به سوی حق پناه ببرد

ی : در این نیت به مشاور دلسوز نیازمند است

 

 

 

منبع : گلهای ارغوان ج 1 ص 146 الی 148

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.