توسل به پنج تن آل عبا برای رسیدن به حاجات شرعیه

نقل شده است از بعضی از اولیاء الله برای رسیدن به مطالب شرعیه 40 روز توسل باید داشته به این ترتیب که :

بعد از نماز صبح، 92 مرتبه بگویید: «یا محمد » و در آخر بگویید:

یا مُحَمد یا رَسولَ الله یا رَحمَۀً لِلعالمین اَغِثنی وَ فَرِّج عَنّی بِحَقِ اللهِ عَلَیکَ وَ بِحَقِّکَ وَ بِحَقِّ اِبنِ عَمِّکَ امیرالمومنین وَ بِحَقِّ بِضعَتِکَ فاطمۀَ وَ بِحَقِ وَلَدَیکَ الحَسن و الحُسین وَ التِّسعَۀِ الطَّیِبَۀِ مِن ذُریِّۀِ الحُسین علیهِمُ السلام.

بعد از نماز ظهر، 110 مرتبه بگویید: « یا علی » و در آخر بگویید:

یا اَمیرالمومنین یا سِرَّالله اَغِثنی وَ فَرِّج عَنّی بِحَقِ اللهِ عَلَیکَ وَ بِحَقِّ اِبنِ عَمِّکَ رسولَ الله وَ بِحَقِّکَ وَ بِحَقِّ زَوجَتِکَ فاطمۀ وَ بِحَقِّ وَلَدَیکَ الحَسن و الحُسین وَ التِّسعَۀِ الطَّیِبَۀِ مِن ذُریِّهِ الحسین علیهِمُ السلام.

بعد از نماز عصر، 500 مرتبه بگویید: «یا فاطمه» و در آخر بگویید:

یا فاطمۀُ الزهرا یا بِنتِ رَسول الله اَغِثنی وَ فَرِّجی عَنّی بِحَقِ اللهِ عَلَیکِ وَ بِحَقِّ اَبیکِ رسول الله وَ بِحَقِّ بَعلِکِ اَمیرالمومنین وَ بِحَقِّکِ وَ بِحَقِّ وَلَدَیکِ الحَسنِ و الحُسین وَ التِّسعَۀِ الطَّیِبَۀِ مِن وُلدِ الحسین علیهِمُ السلام.

بعد از نماز مغرب، 118 مرتبه بگویید: « یا حَسَن » و در آخر بگویید:

یا حُجَۀَ الله یَابنَ رسول الله اَغِثنی وَ فَرِّج عَنّی بِحَقِ اللهِ عَلَیکَ وَ بِحَقِّ جَدِّکَ رسولَ الله بِحَقِّ اَبیکَ اَمیر المومنین وَ بِحَقِّ اُمِّکَ فاطمۀَ الزهرا وَ   بِحَقِّکَ وَ بِحَقِّ اَخیکَ الحُسَین وَ التِّسعَۀِ الطَّیِبَۀِ مِن ذُریِّهِ الحُسین علیهِمُ السلام.

بعد از نماز عشاء 128 مرتبه بگویید: «یا حُسین » و در آخر بگویید:

یا حُجَۀَ الله یَابنَ رسول الله اَغِثنی وَ فَرِّج عَنّی بِحَقِ اللهِ عَلَیکَ وَ بِحَقِّ جَدِّکَ رسولَ الله وَ بِحَقِّ اَبیکَ اَمیر المومنین وَ بِحَقِّ اُمِّکَ فاطمۀ الزهرا وَ بِحَقِّ اَخیکَ الحَسَن وَ بِحَقِّکَ التِّسعَۀِ الطَّیِبَۀِ مِن ذُریَّتِکَ علیهِمُ السلام وَ رَحمهُ اللهِ وَ بَرَکاتُه.

 

 

 

منبع : حاشیه مفاتیح الجنان ص 43 الی 47

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.