خاصیت چهارده حرف مقطعه نورانی در قضای حاجت و حل مشکل

بعضی از مشایخ بوده اند که دائم این حروف مقطعه نورانی اوایل سوره ها را با خود نگاه

می داشته اند . کسی سبب آن پرسید . جواب دادند برکات بسیار از این حروف بر من ظاهر

شده است . از جمله آن که خداوند متعال به برکت این حروف نورانی مرا از مشقتها نگاه

می دارد و روزی مرا به آسانی به من می رساند و چون حاجاتی پیش من می آید طلب

آن حاجت از خدای می کنم با این حروف نورانی بلافاصله حاجتم روا می گردد . و باز می دارد

از من شر دشمن و دزد و مار و کژدم و حشرات و سباع را . چون در سفر به این حروف نورانی

تکلم می کنم به سلامت و ایمنی به خانه خود میرسم

حروف نورانی :

ا ل م ص ر ک ه ی ع ط س ح ق ن

 

 

منبع : خواص آیات قرآن کریم ص 18

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.