ختمی از صلوات

ختمی از صلوات :

روز دوشنبه زیر آسمان ۷۴ عدد ریگ بردارد و سی و هفت دانه آن به دست راست بگیرد و سی و هفت دانه را

به دست چپ . ریگ های دست راست را سمت راست خود بگذارد و ریگ های دست چپ را در سمت چپ خود

قرار ددهد . سپس دو رکعت نماز حاجت به جا آورد و بعد بر هر یک از ریگ های سمت راست ده مرتبه صلوات

بفرستد ( بجز ریگ آخر که برآن شش صلوات فرستد ) که مجموع ۳۶۶ صلوات میشود . و بر هریک از ریگ های

سمت چپ ده بار صلوات برستد ( به جز ریگ آخرش که شش بار صلوات بفرستد ) بعد دست به دعا برداشته

دعا کند و حاجت خود را بخواهد . سپس ریگ های اول را در آب روان افکند و ریگ های دوم را همانجا دفن کند

این ختم تخلف ندارد . ( عدد کل ۲۷۸۲ می باشد اگر در یک مجلس انجام شود بهتر است و می شود چند

نفری نیز آن را انجام دهند )

 

 

منبع : هزار و یک ختم ص ۴۳ ختم ۲۲

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.