ختمی از سوره یس برای حاجات و مهمات

مرحوم کشمیری می گوید : هفت مرتبه سوره یس خوانده شود و هر مرتبه به یکی از سلاطین

معنوی مانند اویس قرنی و …. هدیه داده شود و در هر دفعه به لفظ مبین ( که در هفت موضع این

سوره است ) رسید حاجت خود را در نظر بیاورد

 

 

منبع : روح و ریحان ص 80

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.