ختمی مجرب از سوره حمد برای برآورده شدن حاجات

14 روز و هر روز 14 مرتبه سوره حمد را بخواند و اگر در این بین فوت شود از سر گیرد و

هر روز بعد از ختم 13 مرتبه بگوید :

 

یا مُفَّتِحُ فَتِّحْ یا مُفَرِّجُ فَرِّجْ یا مُسَبِّبُ سَبِّبْ یا مُیَسِّرُ یَسِّرْ یا مُسِّهِلُ سِّهلْ یا مُتِّمِمُ تَمِّمْ

 

در گشایش امور و اجابت درخواست اثر تمام دارد

 

 

 

 

منبع : دو هزار دستور العمل مجرب ص 97

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.