ختم آیة الکرسی برای گرفتن حاجت

شیخ عبد المجید مغربی آورده است که :

در آیة الکرسی ده وقف است چون کسی ورد کند آیة الکرسی را بعد از هر فریضه یک بار و در هر وقفی انگشت

فرو بندد و ابتدا از خنصر دست راست کند و به انتها به ابهام دست چپ ختم شود و در ما بین ما دو بین دو عین

یشفع عنده  هر حاجتی که دارد در دل بگذراند و به هر عقدی یک فاتحه با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن

بخواند و باد بر هر دو کف دست دمد و بر تمام اعضاء مالد چون این چنین ورد سازد حاجات او برآورده شود .

 

 

منبع : خواص آیات قرآن کریم ص 31

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.