ختم اذکار اسماء مبارکه در ایام هفته جهت حاجات

یک شنبه در ساعت اول بعد از نماز صبح 480 مرتبه یا فتاح بگوید فتح و نصرت یابد

دوشنبه در ساعت اول بعد از نماز صبح 129 مرتبه یا لطیف بگوید مال کثیر یابد

سه شنبه در ساعت اول بعد از نماز صبح 903 مرتبه یا قابض بگوید هر چه آمال دارد به آن می رسد

چهارشنبه در ساعت اول بعد از نماز صبح 541 مرتبه یا متعال بگوید عزت در دین یابد

پنج شنبه در ساعت اول بعد از نماز صبح 380 مرتبه یا رزاق بگوید رزقش فراوان می شود

جمعه در ساعت اول بعد از نماز صبح 250 مرتبه یا نور بگوید در چشم خلایق عزیز می گردد

اگر چیزی را گم کرده باشد در وقت خواب دو رکعت نماز بخواند و بعد 256 مرتبه یا نور بگوید در عالم رویا

برای او محل مال دزد برده را می گویند

شنبه در ساعت اول 1060 مرتبه یا غنی بگوید غنی می گردد .

 

منبع : گلهای ارغوان ج 1 ص 121

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.