ختم برای قضای حاجت

در جواهر القرآن آورده اند که ختم سوره ی انشراح به جهت قضای حاجات تاکید شده است

و اثر بسیار عظیمی دارد و ختم بدین صورت است که در روز چهارشنبه ماه شروع کند و تا

هفده روز روزی 17 مرتبه بخواند و هر روز بعد از هفده مرتبه خواندن یک بار دعای هفتم صحیفه ی

سجادیه ( یا من تحل به عقد المکاره … ) و یک بار دعای سیزدهم آن صحیفه را ( اللهم یا منتهی

مطلب الحاجات … ) بخواند .

 

منبع : جواهر القرآن ص 31

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.