ختم بسیار مجرب آیة الکرسی برای رسیدن به حاجات شرعیه

برای رسیدن به هر حاجت شرعی تا 40 روز ، هر روز 41 مرتبه آیة الکرسی را تا هوالعلی

العظیم بخواند و در بین دو عین   یشفع عنده نفع خویشر ا در نظر بیاورد و چنانچه دفع

ضرر باشد بین یعلم و ما بین ایدیهم به نظر آورد

این ختم بسیار مجرب است

 

 

منبع : دو هزار دستور العمل مجرب ص 59

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.