ختم سوره یس

ختم سوره یس :

در مکانی خلوت نشسته و سوره مبارکه یس را به این طریق بخواند . در این سوره هفت مبین می باشد . به

مبین اول که رسید انگشت کوچک  دست راست خویش را جمع کند . مبین دوم انگشت کنار آن تا مبین پنجم

 که رسید شصت دست راست خویش را جمع نماید و در مبین ششم انگشت کوچک دست چپ و در مبین

هفتم نیز انگشت انگشتری دست چپ را جمع نماید . سپس سوره را تمام کند . بعد از اتمام سوره آیة

الکرسی را تا هم فیها خالدین هفت مرتبه بخواند و با هر دفعه خواندن به ترتیب از انگشت کوچک دست

راست باز نماید تا انگشت انگشتری دست چپ . این عمل مجرب است و غفلت از آن نشود .

 

 

 

منبع : دو هزار دستور العمل مجرب ص ۳۲

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.