ختم مجرب یا علی برای گرفتن حاجت

با لباس طاهر و نیت خالص دو رکعت نماز حاجت بخواند و بعد صد مرتبه صلوات بفرستد

و هر روزی 1000 مرتبه یا علی تا مدت یازده روز بدون تعطیل و روز دوازدهم را نگوید تا به مطلب

و مقصود خویش نائل گردد وقتی که موفق شد هزار مرتبه را بگوید که مجموعا دوازده هزار مرتبه

می شود . نماز و صلوات قبل از شروع و بعد از ختم از شرایط مهمه است

 

 

منبع : گلهای ارغوان ج 1 ص 116

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.