ختم نماز مجرب برای حاجت

جهت هر حاجت مشروع در هر وقت از اوقات پنج گانه که بخواهد دو رکعت نماز حاجت به جا آورد

و بعد از سلام بلافاصله با حضور قلب روی راست را بر سر زانوی راست بگذارد و صد بار بگوید یا علی

ادرکنی تا دوازده روز به شرط آن که این عمل در وقت خاصی انجام شود که همیشه در همان وقت به

جای آورد . اگر تغییری در وقت صورت پذیرد ختم را از سر گیرد . این ختم مجرب است

 

منبع : صحیفة المهدیة ص 150

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.