ختم یا علی برای حاجت روایی

ختم یا علی برای حاجت روایی :

با لباسی پاک و طاهر و نیت خالص دو رکعت نماز حاجت بخواند و بعد صد صلوات بفرستد و هر روزی 1000 مرتبه

یا علی تا مدت یازده روز بدون تعطیل بگوید و روز دوازدهم را نگوید تا به مطلب و مقصود خویش نائل گردد . زمانی

که به حاجتش رسید هزار مرتبه باقی مانده را بگوید تا آن که مجموعا 12000 مرتبه بشود . سپس دو رکعت نماز

و صد صلوات نیز بفرستد . این ختم به تجربه ثابت شده و به هدف خواهد رسید

 

منبع : گلهای ارغوان ج 1 ص 116

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.