دعا جهت برآورده شدن حاجات بزرگ

به جهت مطالب عظیم و بزرگ صد بار بگوید «طه» و یك بار سوره «قل هو الله احد» را بخواند و باز صد

مرتبه بگوید «طه» و یك مرتبه سوره «قل هو الله » را بخواند تا هفت بار این را تكرار كند، همین كه

هفت مرتبه «توحید» و هشتصد بار«طه» تمام شد بعد از آن 17 بار سوره «قل هو الله احد» را تا آخر

بخواند، خداوند مطلب و حاجت او را براورده می كند و بی شك عمل خواهد شد. این از مجربات

است و آزموده شده است.

 

منبع :كشكول ارومیه ای، ص 312

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.