ذکر برای انجام امر مهم

منقول است که چون مهمی پیش آید که عاجز شود روز جمعه بعد از نماز عصر

تا غروب لفظ  الله و رحمن و رحیم صدا کرده سپس بعد از اتمام وقت سر به سجده آورده

و حاجت خویش را طلب کن که مجرب است

منبع : جنات الخلود ص 5

در نقلی دیگر آمده است که وقت آن را بین وقت نماز عصر و غروب می داند و اختصاصی

به جمعه ندارد عدد آن را 3125 مرتبه ذکر شده و نیز گفته شده چنانچه چهل روز مداومت

کند حاجتش برآید

منبع : کنز الحسینی ص 7

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.