ذکر جهت برآورده شدن حاجت مهم

اگر کسی حاجت مهمی داشته باشد که در حصول آن مضطر گشته دسته جمعی یا یک تنه در یک مجلس

90000 مرتبه و اگر میسر نشود 19000 مرتبه ذکر شریف المجیب را بگوید ان شاء الله حاجت او برآورده

می شود .

 

منبع : بحرالغرائب ص 84

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.