صلاة سیف قاطع

در کتاب جواهر المنثورة نمازی را به عنوان صلاة سیف قاطع نقل کرده و آن نمازی است که بسیاری از بزرگان

بر آن قیام نموده اند و در صدق آن هیچ تردیدی نیست و کیفیت آن چنین است :

در شب جمعه بعد از خواب به مقام خلوت رود و دو رکعت نماز بگذارد به نیت آن حاجت که دارد در رکعت اول بعد

از فاتحه سوره انعام را تا آخر بخواند و دوباره سوره را شروع کند تا

وکنتم عن آیاته تستکبرون ( آیه 93 و 94 سوره انعام )

را بخواند و به رکوع رود و در رکعت دوم بعد از حمد از

ولقد جئتونا فرادی ( ایه 93 و 94 سوره انعام ) تا اخر سوره بخواند و به رکوع رود . و چون از نماز

فارغ شود هزار مرتبه صلوات بر پیغمبر فرستد بعد از آن دعا کند و مهم خود را بطلبد که البته به اجابت مقرون

گردد و اگر چه میان او و مقصود فاصله ای مانند مشرق تا مغرب باشد و این عمل از مجربات است و آن کس

که خود نتواند به دیگری بگوید که به نیت او این عمل را به انجام رساند

 

 

منبع : جواهر المنثورة ص 126

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.