نماز مجرب برای گرفتن حاجت

نماز مجرب برای گرفتن حاجت :

هر گاه کسی حاجتی داشته باشد سه روز چهارشنبه و پنج شنبه و جمعه روزه بگیرد و در روز جمعه قبل از زوال

غسل کند و بعد دو رکعت نماز به نیت حاجت به جا آورد در هر رکعت بعد از حمد پانزده مرتبه قل هو الله احد را

بخواندو ده مرتبه در رکوع قل هو الله احد و بعد از رکوع ده مرتبه و در سجده اول ده مرتبه و بعد از سر برداشتن از

سجده ده مرتبه بخواند و در هر رکعت را به همین طریق تمام کند و بعد از اتمام حمد خداوند را به جا آورد و

بر محمد و آل محمد صلوات بفرستد و حاجت خود را از خداوند بخواهد مجرب است

منبع : الصحیفة المهدیة ص 179

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.