ختم آیة الکرسی برای بدست آوردن قدرت و بزرگی

گفته اند که جهت بدست آوردن قدرت و بزرگی باید دوازده روز ترک حیوانی کند

و روزه دارد و افطار به حلال نماید و هر روز غسل کند و جامه پاک بپوشد و پس از

غسل سخن نگوید تا دو رکعت نماز بگذارد و هم چنان بر روی سجاده نشسته

هزار بار آیة الکرسی را بخواند چون در این ایام به این شرط قیام نماید به صدق

و پاکی نیت البته مراد یابد و مقصود او حاصل گردد و آنچه خواهد بدان رسد

 

 

منبع : رهنمای گرفتاران ص 169

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.