خواندن حمد معکوس با اثرات بسیار

برای ترسانیدن حاکم یاظالمی الحمد را وارونه بخواند و بر خود دمد و بنویسد و با

خود دارد مردم مطیع او شوند در میان بار متاعی گذارد سالم به مقصد رسد و برای

دشمن بر خاک هفت مسجد بخواند و بطرف دشمن بپاشد البته آواره شود اگر بنام

مرد و زنی که خلاف شرع می کنند بر قفلی بخوانند و در زیر سنگ گران نهد مردی

آن فاسق بسته شود و اگر با خود دارد زبان اعداء بسته شود و هیچ گزنده بر وی ضرر

نرساند اگر به جام بلوری نویسد و بشوید و بزنی که فرزندش نمی شود بدهد حامله

گردد اگر بر خاک قبرستان هفت مر تبه بخواند و سر راه دشمن دود کند برطرف شود و

محب گردد

 

الضالین ولا علیهم المغضوب غیر علیهم انعمت الذین المستقیم صراط

اهدنا نستعین ایاک و نعبد ایاک الدین یوم مالک الرحیم الرحمن

العالمین رب لله الحمد الرحیم الرحمن الله بسم .

 

 

منبع : گلهای ارغوان ج 2 ص 127

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.